O fundacji

O Fundacji

Blisko 20 milionów Rodaków żyje na wszystkich kontynentach świata. Wielu Polaków opuściło Ojczyznę w poszukiwaniu chleba lub wolności. Udali się do różnych krajów świata, tworząc polonijne grupy etniczne. Po wojnie więzi kulturowe i religijne między Polonią i Macierzą uległy znacznemu osłabieniu.

Kardynał August Hlond, postanawiając zaradzić potrzebom duchowym Rodaków rozsianych po całym świecie, z polecenia Ojca Świętego Piusa XI w 1932 r. założył Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej – rodzinę zakonną, której misjonarze podejmują trud pracy duszpasterskiej na rzecz polskich środowisk emigracyjnych w wielu zakątkach świata, m.in. wśród Polaków mieszkających na Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie.

W 1992 r. księża chrystusowcy wraz z grupą zaangażowanych w dzieło misyjne osób świeckich powołało do życia Fundację im. Kardynała Augusta Hlonda.

Fundacja pamiętając o prośbie Kardynała Augusta Hlonda: „…by żaden Polak nie zagubił się na obczyźnie!”, gromadzi środki materialne umożliwiające:

 • przygotowanie filozoficzne, teologiczne i pastoralne przyszłych duszpasterzy polonijnych;
 • wspieranie działań mających na celu podtrzymanie znajomości ojczystego języka, historii i kultury oraz utrzymanie łączności z Macierzą
 • wsparcie materialne dla wspólnot parafialnych i ich duszpasterzy pracujących w bardzo trudnych warunkach materialnych i odbudowujących życie Kościoła;
 • popularyzację osoby i dzieła Sługi Bożego Augusta Hlonda, Patrona Fundacji;
 • wspieranie innych celów społecznie użytecznych.

 

 Zarząd

 •  ks. Tadeusz Zachara TChr
  prezes Zarządu
 • ks. Andrzej Sołopa TChr
  zastępca prezesa Zarządu
 • ks. Bogusław Burgat TChr
  sekretarz Zarządu
 • ks. Antoni Klein TChr
  członek zarządu
 • ks. Zbiniew Kutnik TChr
  członek zarządu

 

KRS 0000039814

 

Odliczenia od podatku

Darowizny na cele kultu religijnego odliczane są od dochodu w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu. (na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – DZ.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn.zm.)

Drukuj cofnij odsłon: 9064 aktualizowano: 2014-06-02 14:08 | utworzono: 2012-02-27 08:18:10 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Fundacja im. Kardynała Augusta Hlonda

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, skr.p.23 Tel. 61 64 72 112 Konto: Bank Zachodni WBK S.A. 10 O/Poznań Nr 36109022550000000580000094 2021 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone