O Fundacji

Pliki do pobrania

Blisko 20 milionów Rodaków żyje na wszystkich kontynentach świata. Wielu Polaków opuściło Ojczyznę w poszukiwaniu chleba lub wolności. Udali się do różnych krajów świata, tworząc polonijne grupy etniczne. Po wojnie więzi kulturowe i religijne między Polonią i Macierzą uległy znacznemu osłabieniu.

Kardynał August Hlond, postanawiając zaradzić potrzebom duchowym Rodaków rozsianych po całym świecie, z polecenia Ojca Świętego Piusa XI w 1932 r. założył Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej – rodzinę zakonną, której misjonarze podejmują trud pracy duszpasterskiej na rzecz polskich środowisk emigracyjnych w wielu zakątkach świata, m.in. wśród Polaków mieszkających na Białorusi, Ukrainie i w Kazachstanie.

W 1992 r. księża chrystusowcy wraz z grupą zaangażowanych w dzieło misyjne osób świeckich powołało do życia Fundację im. Kardynała Augusta Hlonda.

Fundacja pamiętając o prośbie Kardynała Augusta Hlonda: „…by żaden Polak nie zagubił się na obczyźnie!”, gromadzi środki materialne umożliwiające:

 

 Zarząd

 

KRS 0000039814

 

Odliczenia od podatku

Darowizny na cele kultu religijnego odliczane są od dochodu w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6% dochodu. (na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – DZ.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn.zm.)

odsłon: 8904 aktualizowano: 2014-06-02 14:08 | utworzono: 2012-02-27 08:18:10 Do góry