Polityka prywatności i plików cookie

FUNDACJA IM.KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

www.fundacjahlonda.chrystusowcy.pl

 

 

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: mailowo na adres: fundacjahlonda@chrystusowcy.pl lub listownie na adres pocztowy: ul. Panny Marii 4,
60-962  Poznań.

 

Spis treści

 

 1. DEFINICJE:
 2. Jak zbieramy Twoje Dane gdy korzystasz z naszego Serwisu?
 3. Informacje na temat Twoich praw związanych z przetwarzaniem Danych osobowych.
 4. Odbiorcy Danych.
 5. Okres przetwarzania Danych.
 6. Przetwarzanie Danych w związku z korzystaniem z Serwisu.
 7. Korespondencja tradycyjna i przy pomocy poczty e-mail oraz kontakt telefoniczny.
 8. Twoje Dane, a nasze konta na portalach społecznościowych.
 9. Pliki cookie i podobne technologie:
 10. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora
 11. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 12. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.
 13. Zmiany Polityki prywatności i cookie.

 

 

 

1        DEFINICJE: 

 1. FUNDACJA IM.KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA (Usługodawca) – Administratorem Twoich danych osobowych FUNDACJA IM.KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA z siedzibą w Poznaniu, ul. Panny Marii 4 , 60-962 Poznań, KRS: 0000039814,  e-mail: fundacjahlonda@chrystusowcy.pl,
 2. Dane osobowe (Dane) – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, Dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności i plików cookie.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis– serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: www.fundacjahlonda.chrystusowcy.pl
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce (w treści również określana bezpośrednio jako: Ty, Ciebie, Twój).

 

2.      Jak zbieramy Twoje Dane gdy korzystasz z naszego Serwisu?

W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu, zbieramy Dane niezbędne do świadczenia poszczególnych, oferowanych przez Serwis usług (np. wpłata datku), a także informację o Twojej aktywności w Serwisie. Niektóre Dane są gromadzone automatycznie, podczas odwiedzania Serwisu, przez umieszczone w Serwisie pliki cookie lub podobne technologie. Inne Dane gromadzimy, gdy je wprowadzisz do umieszczonych w Serwisie formularzy.

Poniżej opisaliśmy Twoje prawa oraz szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych przez nas podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu.

 

 

3.      Informacje na temat Twoich praw związanych z przetwarzaniem Danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych, przysługuje Ci:

 

 1. prawo dostępu do treści Danych;
 2. prawo do żądania ich sprostowania;
 3. prawo do usunięcia Danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do przenoszenia Danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych w celach marketingowych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 7. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania Danych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych) – sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
 8. prawo do tego, aby nie podlegać decyzji (w tym profilowaniu), która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa;
 9. prawo do wycofania zgody (gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) – w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

Ze swoich praw możesz skorzystać poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres mailowy fundacjahlonda@chrystusowcy.pl lub list przesłany pocztą tradycyjną na nasz adres pocztowy:
ul. Panny Marii 4 , 60-962  Poznań.

 

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie. Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści Twojego żądania lub Cię zidentyfikować, zwróci się do Ciebie o dodatkowe informacje. Podanie dodatkowych informacji nie jest obowiązkowe, jednak ich brak skutkować będzie odmową realizacji żądania.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona najpóźniej w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

 

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie lub kierowanych w inny sposób, listem zwykłym na adres wskazany przez Ciebie, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail). W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres Twoich Danych przetwarzanych przez nas umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi udzielimy drogą elektroniczną.

 

Przechowujemy informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów Danych. Rejestr żądań  przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim Danych.  Podstawą prawną przetwarzania Danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zachowaniu rozliczalności w zakresie obsługi kierowanych wniosków oraz na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

4.      Odbiorcy Danych.

W związku ze zbieraniem Danych niezbędnych do świadczenia poszczególnych, oferowanych przez Serwis usług, a także informacji o Twojej aktywności w Serwisie – Twoje Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych przypadku gdy dokonasz wpłaty darowizny poprzez płatności elektroniczne Administrator udostępnia Twoje dane osobowe wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

 

Dane mogą być ujawniane właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody Twoje Dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

 

5.      Okres przetwarzania Danych.

Okres przetwarzania Danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi (np. w przypadku wpłacenia datku) i przez czas niezbędny wynikający z przepisów prawa podatkowego,
 do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

 

Okres przetwarzania Danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania Dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

6.      Przetwarzanie Danych w związku z korzystaniem z Serwisu. 

 1. W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu, zbieramy Dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Serwisie.
 2. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych i przetwarzane przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług w Serwisie. Dane te przetwarzamy również w celach technicznych, administracyjnych– w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu.
 3. Twoje Dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzamy również:

 

7.       Korespondencja tradycyjna i przy pomocy poczty e-mail oraz kontakt telefoniczny.

 1. W przypadku kierowania do nas za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na Twoją rzecz lub inną zawartą z Tobą umową, Dane osobowe zawarte w tej korespondencji przetwarzamy wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
 2. W przypadku kontaktowania się z nami drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z naszą działalnością, a w przypadku kontaktu telefonicznego – nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez nas działalnością. Przysługuje Ci prawo sprzeciwu.
 4. Przetwarzamy jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy.
 5. Twoje Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania Danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

 

8.       Twoje Dane, a nasze konta na portalach społecznościowych.

Uwaga – powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Danych przez administratorów serwisów np.  Facebook– informacje na temat przetwarzania Danych przez administratorów tych serwisów znajdziesz na ich stronach internetowych.

 1. Prowadzimy publiczne profile na portalu społecznościowym Facebook.
 2. W związku z tym przetwarzamy Dane osób odwiedzających nasze profile, umieszczających tam komentarze, polubienia, przejawiające inną aktywność w ramach tych profili. 
 3. Pozyskane Dane przetwarzamy wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu:
 1. umożliwienia aktywności na tych profilach;
 2. aktywnego i efektywnego zarządzania profilami, w tym informowania o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach profili;
 3. w celach statystycznych i analitycznych;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
  1. Podstawą prawną przetwarzania Danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na promowaniu fundacji i utrzymaniu społeczności związanej z fundacją, a w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed nimi. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

9.       Pliki cookie i podobne technologie:

Pliki cookie to pliki tekstowe instalowane na urządzenie, z którego korzystasz przeglądając Serwis (np. komputer, smartfon, urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu – tzw. telekomunikacyjne urządzenie końcowe). Pliki cookie mogą być przydatne, ponieważ pozwalają stronom internetowym rozpoznać urządzenie, jego preferencje i ogólnie pomagają poprawić komfort korzystania z Internetu. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronach: www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu.

Pliki cookie stosujemy głównie w celu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Używamy zarówno własnych, jak i zewnętrznych plików cookie. Własne pliki cookie są ustawiane przez nasze Serwis. Zewnętrzne pliki cookie, tzw. pliki cookie stron trzecich – są ustawiane przez domenę inną niż nasz Serwis.

 

Używamy tylko niezbędnych  plików cookie– Wykorzystujemy Niezbędne pliki cookie w celu dostarczenia Ci usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których chcesz korzystać. Zapewniają one prawidłowe funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z dostępnych usług i funkcjonalności. Bez tych plików Serwis nie może funkcjonować prawidłowo. Niezbędne pliki cookie zawsze są aktywne w naszym Serwisie.  Podstawą prawną przetwarzania Danych w związku ze stosowaniem Niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

 

10.   Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez partnerów Administratora

Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.

 

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook,). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

 

11.   Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 

12.   Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

 

13.   Zmiany Polityki prywatności i cookie.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od ………………..